Nawigacja

 • PIĄTE SPOTKANIE W RAMACH CYKLU WARSZTATÓW DLA RODZICÓW „BYĆ RODZICEM I NIE SKONAĆ! ”

  18.09.2018

       Uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2018 roku w godzinach 17:00 – 20:00 w budynku Urzędu Gminy w Michałowicach (sala konferencyjna, II piętro) odbędą się piąte nieodpłatne zajęcia warsztatowe skierowane do rodziców zamieszkujących teren naszej gminy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze związanym z tym jak być wystarczająco dobrym i świadomym rodzicem oraz jak budować pogłębioną więź ze swoim dzieckiem.

   

  Temat piatych zajęć warsztatowych brzmi:

   

  „Jak być wystarczająco dobrym rodzicem dorastającego dziecka? cz. 2”

   

  Warsztaty poprowadzi pani Renata Rosa-Chłobowska - psycholog, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), neuroterapeutka EEG-Biofeedback, trener umiejętności psychospołecznych i interpersonalnych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoedukację rodziców.

   

   

  Wrześniowe zajęcia warsztatowe są częścią cyklu kilkunastu spotkań z różnymi specjalistami pn.  „Być rodzicem i nie skonać!”, stanowiący odpowiedź na inicjatywę rodziców z terenu naszej gminy, którzy zgłosili w 2017 r. zapotrzebowanie na organizację tego typu zajęć.

   

   

  Organizatorem cyklu warsztatów „Być rodzicem i nie skonać!J jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach w ramach realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

   

   

  PIĄTE SPOTKANIE W RAMACH CYKLU WARSZTATÓW DLA RODZICÓW „BYĆ RODZICEM I NIE SKONAĆ! ” - Obrazek 1

   

 • Zebranie z Rodzicami

  05.09.2018

       Zgodnie z przyjętym kalendarzem dnia 13.09.2018 r. tj czwartek odbędzie się  zebranie z rodzicami według następującego harmonogramu:

  1. Godz. 16.30 – kl. I , II,  III , VII, VIII oraz klasy III gimnazjalnej
  2. Godz. 17.30 – spotkanie z Dyrektorem w sali gimnastycznej
  3. Godz. 17.45 – kl. IV, V, VI

  Odziały przedszkolne będą miały  zebranie w tym samym dniu tj. 13.09 o godz. 17.00

  Serdecznie zapraszamy.

   

   

 • Informacja na temat wyżywienia

  31.08.2018
       Posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będą wydawane od wtorku  04.09.2018
  Kontakt do firmy cateringowej : 514066610
   
   
   
   
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  29.08.2018

        Informacje o inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3.09.2018 (poniedziałek):
  - godz.8.15 - Msza Święta w kościele św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych,
  - godz.9.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych (sala gimnastyczna). Następnie spotkanie z Wychowawcami w klasach.


  3.09.2018 oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7.00 - 17.00.
  Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 - 17.00.

   

 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (SPRZĄTACZKA)

  30.08.2018

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIĘCŁAWICACH STARYCH

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE STANOWISKA PRACY

  (SPRZĄTACZKA)

   

  1. Wymagania formalne

  • minimum wykształcenie zawodowe

  • niekaralność

  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu

  2. Wymagania dodatkowe

  • pracowitość, sumienność, rzetelność i dbałość, dyskrecja

  • komunikatywność, - umiejętność pracy w zespole

  • umiejętności organizacyjne

  • punktualność

  3. Warunki pracy i płacy:

  • wymiar czasu pracy 1 etat, drugie stanowisko – 0,5 etatu

  • zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia umowy

  • wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania w szkole

  • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych ul. Św. Jakuba 94

  • rozpoczęcie zatrudnienia : 04.09.2018

   4. Wymagane dokumenty:

  • podanie o pracę

  • CV

  • świadectwo ukończenia szkoły

  • zaświadczenie BHP (jeśli jest aktualne)

  • oświadczenie o niekaralności

  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z póź. zmian. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)

   5. Termin i miejsce składania dokumentów:

   Dokumenty należy przesłać do 03.09.2018 r. na adres mailowy: sp_wieclawice@op.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły. Decyduje data wpływu. Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

   

  Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dyrektor Monika Wołek

   

   

 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego

  30.08.2018

       W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy; pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego wybrano panią Wiolettę Zbroję, która  spełnia warunki określone w ofercie.

  Dyrektor szkoły Monika Wołek

   

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela

  22.08.2018

       Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi - pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych.

   

  I. Wymiar czasu pracy:

  1/2 etatu

  II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

  1. Niezbędne :

  a) wykształcenie co najmniej średnie

  b) posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

  c) niekaralność,

  d) dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

  e) wysoki poziom kultury osobistej,

  f) dbałość o czystość i mienie placówki,

  g) umiejętność pracy z dziećmi,

  2. Dodatkowe :

  a) umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość,

  b) umiejętność organizacji czasu,  zmysł organizacyjny, zdolności muzyczne

  c) wykształcenie pedagogiczne

  III. Doświadczenie zawodowe i zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

  1. Dobrze widziane doświadczenie w pracy z dziećmi,

  2. Do zakresu obowiązków pomocy nauczyciela należy:

  - stała, systematyczna współpraca z nauczycielami w bieżącym organizowaniu i przebiegu zabaw i zajęć przedszkolnych

  -  opieka nad dziećmi w czasie zajęć higienicznych, przygotowaniu i przebiegu spacerów oraz wycieczek

  - pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem poza oddział przedszkolny

  - pomoc w organizacji wypoczynku dzieci

  - przygotowanie dzieci do odpoczynku

  - stałe dbanie o bezpieczeństwo w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu

  - pomoc nauczycielce w przygotowaniu i organizacji zajęć oraz w pracach porządkowych po zakończonych zajęciach dydaktycznych

  - otaczanie specjalną troską dzieci przebywających w pomieszczeniach sanitarnych w razie zmoczenia się dziecka lub zabrudzenia

  – umycie dziecka i zabezpieczenie odzieży

  - czynne uczestnictwo w przygotowaniach uroczystości przedszkolnych oraz sprzątanie po ich zakończeniu

  - wydawanie dzieciom posiłków i pomoc przy nich

  - dbanie o ład i porządek w przydzielonej sali

  - wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola

   

  VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  1. List motywacyjny.

  2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

  4. Kserokopia dowodu osobistego.

  5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

  6. List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)..

  V. Wymogi formalne :

  1. Dokumenty należy składać do dnia 29.08.2018  w zamkniętej kopercie  do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych ul. Św. Jakuba 94 32-091 Michałowice

  2. Złożonych dokumentów się  nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

  3. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

  4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

 • 03.08.2018

       Moduł Przedszkolaki został zmodyfikowany. Zamieszczono informacje : Wyprawka Przedszkolaka na rok szkolny 2018/2019

   

 • Informacja na temat pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych

  30.07.2018

       W dniach 01.08.2018 do 31.08.2018 oddział przedszkolny pracuje w godzinach 8.00 - 13.00. Zajęcia odbywają się w Sali nr 13. Szatnia przed salą nr 13.00

  Tel. 12 388 50 56 lub 12 388 57 55

   

 • Informacja na temat pracy sekretariatu Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych

  30.07.2018

       W dniach 30.07.2018 do 3.08.2018 sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 14.00, od 6.08.2018 do 10.08.2018 sekretariat pracuje w godzinach 8.00 - 15.00.

  Tel. 12 388 50 56 lub 12 388 57 55

   

 • Informacja dla Rodziców

  24.07.2018

        Zapraszamy Rodziców uczniów z oddziałów przedszkolnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 30.08.2018 roku o godz.16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych ul. św. Jakuba 94 Więcławice Stare.

   

 • Informacja o pracy sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w dn.23.07.2018 do 27.07.2018

  24.07.2018

   

  W dniu 23.07.2018 sekretariat Szkoły czynny jest w godzinach 8.00- 13.00.

  W dniach 24- 27.07.2018 sekretariat Szkoły jest czynny w godzinach 8.00- 14.00.

  Telefon kontaktowy : 12 388 50 56

   

   
 • Informacja o pracy oddziału przedszkolnego w czasie przerwy wakacyjnej

  24.06.2018

        Od 25.06- 29.06.2018- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych pracuje w godzinach 8.00- 13.00.

  W lipcu dyżur pełni oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Michałowicach.

              W sierpniu dyżur pełni oddział przedszkolny w Więcławicach Starych.

   

 • Wyprawka dla ucznia klasy I rok szkolny 2018/2019

  24.06.2018

  Szanowni Państwo,

  Prosimy o zakup na wrzesień i wyposażenie dzieci w następujące przybory:

  • Komplet podręczników  – zakupione przez szkołę i rozdane we wrześniu,
  • Dobry tornister-sztywny (najlepiej na trzy lata)
  • 3 zeszyty 16-kartkowe w cienką linię,
  • 3 zeszyty 16-kartkowe w kratkę,
  •  farby plakatowe ,
  • kubeczek na wodę,
  •  dwa pędzelki: gruby i cienki,
  •  papier kolorowy,
  •  plastelina,
  •  kredki typu „Bambino”,
  •  taśma klejąca,
  •  klej w sztyfcie - dobry,
  •  blok rysunkowy biały i kolorowy A4,
  •  blok techniczny biały i kolorowy A4,
  •  bibuła cienka tzw. „witrażowa”, bibuła karbowana  - w późniejszym czasie.
  • Węgiel drzewny – na grudzień
  • 3 tekturowe teczki na gumkę podpisane, do jednej z nich wkładamy bloki i papier  kolorowy, druga na sprawdziany i prace samodzielne uczniów również  trzymane w szkole, trzecią teczkę dzieci będą nosić w plecaku by móc schować swoje prace.
  • Piórnik z wyposażeniem: (dwa ołówki HB,  miękka gumka, temperówka,  mała linijka, kredki ołówkowe – grube – dobre,  kolorowe długopisy, w II półroczu pióro na naboje)
  •  nożyczki dopasowane do ręki dziecka (bezpieczne, ale ostre),
  •  liczydło,
  •  strój gimnastyczny (podkoszulek i spodenki)
  • worek ze zmiennym obuwiem  (na białej podeszwie, wiązane)

   

  Prosimy  o podpisanie elementów wyposażenia.

  Pozostałe informacje przekażemy Państwu we wrześniu. Życzymy Państwu i dzieciom udanego wypoczynku wakacyjnego.

                                                                                                                    Wychowawcy

   

 • Ochrona danych osobowych

  12.06.2018

  KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi, znajdująca się przy ul. św. Jakuba 94 w Więcławicach Starych
   (32-091 Michałowice).
  2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu (12) 388-50-56 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres sp_wieclawice@op.pl.
  3. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

   

  1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  3. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do
   (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
  3. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

   

 • Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 22.06.2018

  20.06.2018

       O godz.8.15- Msza Święta w kościele parafialnym w Więcławicach Starych 

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018:
  - 9.00- spotkanie społeczności szkolnej w sali gimnastycznej/ ewentualnie jeśli warunki pogodowe pozwolą na terenie zielonym za placem zabaw.Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

  - 9.45- 10.30 - spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych. Wręczenie świadectw.  Pogadanka na temat :"Bezpieczne wakacje".


  Oddziały przedszkolne pracują do godziny 13.00.
  Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej są realizowane w godzinach 7.00- 17.00.

   

 • 19.06.2018
 • 19.06.2018
 • Informacja

  14.06.2018

        Na podstawie Zarządzenia nr 21/ 2017/ 2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych, zgodnie z harmonogramem dni wolnych od zajęć dydaktycznych, pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, dzień 18.06.2018 (poniedziałek ) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w związku z organizacją zajęć w dniu wolnym od pracy tj w niedzielę 17.06.2018.
       W dniu  18.06.2018 prowadzone są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy w godzinach 7.00- 17.00. Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem.

   

   

 • Rodzinne Święto Patrona

  Rodzinne Święto Patrona
  12.06.2018

       Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych zaprasza na Rodzinne Święto Patrona. Festiwal Wiedzy, Nauki, Kultury. Moc atrakcji dla każdego: warsztaty naukowe, spektakle teatralne, niespodzianki dla najmłodszych, gala talentów. Pokazy OSP Więcławice. Finał akcji Kilometry Dobra. Kawiarenka, grill.

   

   

strona:
liczba odwiedzin: 891884