Nawigacja

zaWODY dla Afryki Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Eksperci programowania #Superkoderzy mPotęga Być jak Ignacy eTwinning Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Odblaskowa Szkoła Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Aktywna edukacja- Cyfrowa Szkoła Klub Szkół UNICEF Mały Mistrz Owoce w szkole Ratujemy i uczymy ratować Lepsza Szkoła Szkoła Odkrywców Talentów Bezpieczniki TAURONA Ważne lekcje Od grosika do złotówki Książki Naszych Marzeń

Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

 

  Zespół Szkół w Więcławicach Starych zgłosił swój udział w IV Ogólnopolskim Konkursie "BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ" organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie i MEN.

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

 

Konkurs trwa od 15 września 2014 r. do 15 kwietnia 2015 roku. W tym czasie będziemy walczyć o tytuł i dyplom Bezpiecznej Szkoły.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia - obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

                                                                                              Jolanta Kociarz

                                                                                   Pedagog w Zespole Szkół w Więcławicach Starych

                             Więcej informacji o konkursie:  http://bezpieczna-szkola.com

 


 

 

Podsumowanie konkursu "Bezpieczna szkoła- Bezpieczny uczeń" : Sprawozdanie.pdf

 


 

Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Harmonogram zadań

 

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Formy realizacji

 

Odpowiedzialni

Termin

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z tekstem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

 

Ocena jury na podstawie tekstów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną

 

 

- Debata uczniowska

- Testy

- Wieczór poetycki dla rodziców, uczniów i nauczycieli: „ Wolność uzyskana bez kropli krwi nie jest żadną wolnością”

 

Dyr M.Wołek

J. Sobota

H.Sołtys

X-XII

 

XI

 

 

Realizacja zadań:

Debata uczniowska

    W dniach od 12.01-19.01 2015 r. w Zespole Szkół w Więcławicach Starych w ramach programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” odbyły się w poszczególnych grupach wiekowych debaty na temat: „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Przekazywane wiadomości dostosowane były do wieku uczniów, którzy podzieleni zostali na trzy grupy. Pierwszą, tworzyli uczniowie klas I-III, drugą, uczniowie klas IV-VI, a trzecią uczniowie klas I-III gimnazjum

Podstawowym celem debaty było zaznajomienie uczniów z pojęciami z zakresu wiedzy obywatelskiej i zrozumienie takich pojęć, jak: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel  oraz kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych.  Uczniom przybliżona została również Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza rozdziały opisujące państwo oraz prawa i obowiązki obywateli.

 

          

 

 

Wieczór poetycki w rocznicę odzyskania niepodległości

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży, to jedna z podstawowych zadań szkoły, zadanie od którego zależy przyszłość kraju. Jego realizacja wymaga sięgania w pracy szkoły do postępowych tradycji narodu, zawartych w jego przeszłości historycznej, szerzenie umiłowania ziemi rodzinnej – jej bogactwa i piękna a także kształtowania woli wspólnej realizacji zadań, jakie stawia przed każdym obywatelem dzień dzisiejszy kraju i perspektywa jego przyszłości.

Tutaj znajduje się krótka relacja z wieczoru muzyczno - poetyckiego, który został zorganizowany w naszej szkole  z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

        

 

2.Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt.,, Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludżmi / nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości/. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.

 

Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu

- Konkurs dyr Zespołu Szkół na projekt muralu na ściance przed szkołą. Temat ,,Szkoła –Lubię to”

- Konkurs plastyczny ,,Dobre relacje w domu, w szkole, w środowisku

/gazetka na korytarzu

- Pogadanki w klasach I – III

*Ja i grupa-zależność i wzajemne relacje

*Mam prawo-prawa dziecka

- Konkurs literacki w klasach IV-VI

- Szkoła moich marzeń

 

Dyr M.Wołek

M.Cziomer

 

 

 

E.Machnik

 

 

Wychowawcy

Klas

Wychowawcy

Klas

E Kuraś

B. Wysocka

XII

 

 

XII

 

 

 

I

 

I

 

I

 

Realizacja zadań:

Szkoła - Lubię to!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Więcławicach Starych ogłosiła konkurs na projekt muralu na ściance przed szkołą.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz regulaminem konkursu.

  Szkoła moich marzeń

Dnia 23.09.2014 r. w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych odbył się Konkursu Plastyczny  „Szkoła moich marzeń”. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klasy trzeciej. Prace uczniowie wykonali  w grupach 4-5 osobowych oraz indywidualnie. Zadaniem każdego z uczestników konkursu było zaprezentowanie autorskiej wizji szkoły oraz wszystkiego tego, co się z nią kojarzy w formie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością, niebanalnym podejściem do tematu oraz wyjątkowym kunsztem plastycznym. Pojawiły się takie formy jak: rysunek kredką czy pastelą, szkic, i prace malarskie, a także oryginalne techniki mieszane.

           Sprawozdanie_z__klasowego_Konkursu_Plastycznego-1.pdf

Dobre relacje w domu, szkole i środowisku

W klasach I-III przeprowadzono z uczniami pogadanki na temat,, Relacje w rodzinie”, ,,Relacje w szkole i w czasie wspólnych zabaw z rówieśnikami”. W czasie zajęć wspólnie opracowano regulaminy klasowe, które są zamieszczone w klasach, obowiązki dyżurnych oraz kontrakty klasowe. Uczniowie w czasie zabaw, rozmów i w trakcie realizacji treści programowych wynikających z tematyki zajęć dla poszczególnych klas uczyli się zasad właściwego zachowania w rodzinie, w grupie koleżeńskiej. Treści te są realizowane przy różnych okazjach. Są zawarte również w planach pracy wychowawców klas. Wspólnie ustalaliśmy co jest ważne, by każdy uczeń czuł się w szkole bezpieczny . Zebrane wnioski zostały umieszczone na gazetce szkolnej,, W mojej szkole jestem bezpieczny”. Uczniowie uczyli się właściwych zachowań na przerwach, na zajęciach świetlicowych, w czasie zajęć pozalekcyjnych, spacerów i wycieczek. Wszyscy znają magiczne słowa i używają ich na co dzień.

 

 

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego.

Organizacji społecznych etc nt. Bezpieczne zachowanie w szkole

domu, na ulicy, zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

 

Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

- Ewakuacja

- Przystąpienie do konkursu
,,Odblaskowa szkoła”

- Ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

- Organizacja imprez promujących bezpieczeństwo- ćwiczenia pokazowe OSP dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów z terenu Gminy Michałowice

- Pierwsza pomoc-pokaz i ćwiczenia

- Spotkania z Policjantami z Komendy Wojewódzkiej, Strażą Miejską,

- Konkursy plastyczne: ,,Z odblaskami bezpieczniej’’, ,,Bądź widoczny , świeć przykładem”, „Odblaskowa szkoła’’, Po zmroku tylko z odblaskiem’’

- Realizacja projektu : Razem Uczymy Ratować-program dla najmłodszych kl I_III

 

Dyr M.Wołek

J.Paluch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

klas

 

 

U.Stanisz

IX

 

IX-XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-XI

 

 

 

IX-III

 

Realizacja zadań:

 

Odblaskowa szkoła

Nasza szkoła została zgłoszona do kolejnej już edycji programu "Odblaskowa szkoła".  Program dał możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania  z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Zachęcamy do obejrzenia pełnego sprawozdania z działań podjetych w ramach konkursu.

Ewakuacja szkoły

W piątek 26 września 2014r, około godziny 10:05, w pomieszczeniu szkolnej biblioteki na poddaszu szkoły wybuchł pożar. W związku z tym Pani Dyrektor podjęła decyzję o natychmiastowej ewakuacji wszystkich uczniów i pracowników  szkoły.

Tutaj znajduje sie pełna relacja ze sprawnie przeprowadzonej akcji.

Ratujemy i uczymy ratować

Zakres wiedzy z pierwszej pomocy dostosowany jest do możliwości dzieci z klas I – III. Uczestnictwo w Programie pozwala na kształtowanie właściwych postaw i nawyków, pewności co do swoich umiejętności, właściwych reakcji w sytuacjach zagrażających życiu.  Więcej informacji w zakładce Projekty.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR), przeszkolono 48 uczniów z klas: drugiej i trzeciej. Dzieci poznały i utrwaliły zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. Ćwiczyły wzywanie pomocy z wykorzystaniem telefonu, oraz podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem fantomów.

 

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat ,,Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności osobistej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji, chłopcy- dziewczęta -język, ,kultura osobista etc. Czy  uczniowie klną i dlaczego.’’

 

Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną

 

- Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat ,,Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności osobistej lekcjach wychowawczych

/plakaty/

- Warsztaty Jak radzić sobie z agresją.

/ankieta na temat ,,Czy uczniowie klną i dlaczego”– przeprowadzenie i opracowanie wyników/

- Warsztaty -Wykaz aktów prawnych dotyczących ochrony dóbr osobistych człowieka

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Psycholog

 

 

 

Pedagog

/J. Kociarz/

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

I

 

 

I

 

 

I

 

 

Realizacja zadań:

We wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum odbyły się  pogadanki na temat ,,Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka w tym nietykalności cielesnej człowieka"
Podjęto również tematy relacji chłopcy-dziewczęta, język kultura osobista. W klasach gimnazjalnych  przeprowadzono warsztaty na temat ,, Czy  uczniowie używają wulgaryzmów i dlaczego?. Przeprowadzono również ankietę z której wynikało, że najczęściej przeklinają chłopcy, ale nie tylko.

 

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze-jak się przed nimi bronić.

 

Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

- Przeprowadzenie we wszystkich klasach gimnazjalnych oraz w kl VI pogadanek i warsztatów na temat ,,Tytoń, narkotyki, dopalacze- jak się przed nimi bronić?”

- Przeprowadzenie ankiety na temat szkodliwości używek, opracowanie wyników

- Warsztaty dla rodziców,, Jak rozpoznać że dziecko sięga po narkotyki’’

- Konkurs plastyczny

J .Kociarz

/pedagog/

 

 

 

 

J. Kociarz

/pedagog/

 

 

 

Nauczyciele plastyki

XII

 

 

 

 

 

XII

 

 

 

 

I

 

Realizacja zadań:

W ramach realizacji zadania we wszystkich klasach gimnazjum przeprowadzono konwersatoria na temat ,,Tytoń, narkotyki i dopalacze - jak się przed nimi bronić.
W  styczniu przeprowadzono również ankietę na temat  używek.6.03 2015  odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji na temat ,,Narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencji ich zażywania.Uczniowie poznali zagrożenia społeczne i osobiste płynące z używania tytoniu, narkotyków i dopalaczy.

 

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe-co robić kiedy rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do ,,paczki’ Wskazany udział specjalisty ds. prewencji Policji, pedagoga specjalisty z zakresu resocjalizacji

Ocena na podstawie. informacji przesłanej do jury przez szkołę.

- Gazetka szkolna ,,Co robić kiedy rozpoznajesz zagrożenie’’

- Zaproszenie specjalisty/s prewencji z Policji/. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt: ,,Kibole, blokersi, grupy podwórkowe”

 

J.Kociarz

 

Specjalista ds. prewencji policji

 

I

 

I

 

 

 

 

Realizacja zadań:

 

Spotkanie z Policją

                  

20.01.2015 wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu z panią podkomisarz Katarzyną Cygal z Wydziału Prewencji, która przedstawiła prezentacje przygotowaną przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie. Temat prezentacji brzmiał: ,,Kibice, doping tak, pseudokibice i agresja nie''. Uczniowie dowiedzieli się co robić kiedy rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem  do ,,paczki,,. Obejrzeli również film pt ,,Kibic''. Poznali etykę prawdziwego kibica, skutki agresywnych chuligańskich zachowań oraz zagrożenia związane z działalnością pseudokibiców. Prawdziwy kibic nie stosuje agresji i przemocy wobec przeciwników, potrafi się oprzeć agresji grupy w sytuacji namawiania do zachowań agresywnych, przemocy wobec przeciwników. Mówi  asertywnie nie chuligaństwu, okrucieństwu, wandalizmowi. Potrafi opanować negatywne emocje, złość, niechęć, rozczarowanie z przegraną jego zespołu. Promuje zdrowy, aktywny styl życia. Rozumie, że sport jest źródłem radości i zdrowia nie przemocy i okrucieństwa.

 

 

 

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą- jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.

 

Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

- Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem ,,Mój przyjaciel jest inwalidą-jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność

- Zachęcenie i stworzenie wolontariatu w naszej szkole – wyjazd do Fundacji św Alberta w Radwanowicach

- Konkurs plastyczny:
„Niepełnosprawni są wśród nas”

- Zaproszenie gości z wolontariatu-spotkanie z uczniami

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

J.Kociarz

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Dyr szkoły

M.Wołek

I

 

 

 

 

 

I

 

 

 

I

 

 

I

 

 

 

Realizacja zadań:

 

Niepełnosprawni są wśród nas. Wyjazd do Fundacji Brata Alberta w Radwanowicach

   15 stycznia grupa uczniów z klasy I gimnazjum pod opieką pedagoga szkolnego odwiedziła Fundację Brata Alberta w Radwanowicach.

Była to niezwykła wycieczka. Młodzież miała możliwość zobaczyć jak wygląda codzienna praca w Fundacji, która wspiera potrzebujących prowadząc schronisko dla osób niepełnosprawnych umysłowo, świetlicę socjoterapeutyczną, środowiskowy dom pomocy oraz warsztat terapii zajęciowej.

    Wszyscy, którzy poznali podopiecznych, są pod ogromnym wrażeniem ich naturalnej wrażliowości i ciepła - cech na brak których cierpi współczesny świat. Myślę, że wśród naszej młodzieży znajdą się tacy, którzy zechcą pomagać i wspierać tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy i włączą się w grupę Wolontariatu z naszej społeczności szkolnej.

W lutym  wychowawcy świetlicy przeprowadzili konkurs na temat ,,Niepełnosprawni są wśród nas". Najlepsze prace konkursowe zostały wysłane do Warszawy.Wyróżnione zdobiły nasze korytarze.
 
 

8. Przeprowadzenie w wszystkich klas konwersatoriów  pod hasłem „Nie jesteś sam”. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

- Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat ,,Nie jesteś sam”

- Spotkanie z przedstawicielami pomocy społecznej /GOPSu/

- Spotkanie z z zawodowym kuratorem społecznym

- Włączenie się do Akcji ,,Góra grosza”

- Zbieranie zakrętek

- Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej

- Pomoc dzieciom żyjącym w ubóstwie; włączenie się do programu UNICEF

- Paczka Mikołajowa dla dzieci z z rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i z Domu Dziecka – zorganizowanie akcji ,,I Ty możesz zostać św Mikołajem”

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Przedstawiciel pomocy społecznej GOPS

Kurator zawodowy

 

G. Motyka

 

B.Wysocka

I.Grymek

E.Machnik

E.Lotko

 

J.Kociarz

/pedagog/

 

II

 

II

 

 

 

IX-XII

 

I

 

 

IX-III

 

 

 

XII

 

 

 

 

 

Realizacja zadań:

"Góra Grosza"

W naszej szkole co roku uczniowie włączają się w ogólnopolską akcję „Góra Grosza”. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wspólnie starają się pomagać rówieśnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Akcja „Góra Grosza” prowadzona jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Nasi uczniowie w bieżącym roku  już po raz szesnasty zbierali pieniądze do puszek, które zostały przekazane na pomoc w diagnozowaniu chorych dzieci oraz godną opiekę medyczną dla osób starszych. Pragniemy podziękować wspaniałym darczyńcom, którzy nie przeszli obojętnie obok wolontariuszy i przekazali symboliczną złotówkę na pomoc chorym i potrzebującym. Zebrane pieniądze zostały przekazane do sztabu w Nowohuckim Centrum Kultury.

 

Zakrętki. info

Akcja zbierania zakrętek dla Fundacji Bez Tajemnic w ramach Programu Charytatywno-Ekologicznego- Zakrętki.info- Pomagamy nie tylko przyrodzie... trwa w naszej szkole już trzeci rok. Tutaj  znajduje sie więcej informacji na temat pomocy świadczonej dzięki zebranym przez nas zakrętkom.

Klub Szkół Unicef

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół w Więcławicach Starych po raz pierwszy włączyli się do akcji "Wszystkie kolory świata". Niesiemy pomoc dzieciom w Sudanie Południowym.

,,I Ty możesz zostać św Mikołajem”

Po raz piaty uczestniczymy w akcji "I Ty mozesz zostać św. Mikołajem",  dla najbardziej potrzebujących uczniów.  Głównym  pomocnikiem św. Mikołaja w naszej szkole jest pani pedagog.

 

 

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

- Przeprowadzenie konwersatoriów na temat „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia- spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji

- Gazetka szkolna na korytarz-

Wykaz praw i obowiązków ucznia”-opracowana przez uczniów

 

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

Realizacja zadań:

W klasie VI szkoły podstawowej i gimnazjum odbyły się pogadanki nt ,,Przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich.

W klasach młodszych uczniowie dowiedzieli się o własnych prawach i prawach innych ludzi wokół siebie. Poznali podstawowe prawa związane z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej w różnych sytuacjach domu, szkole i na ulicy.
 

 

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącą kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

- Bezpieczni w sieci –opracowanie i wdrożenie Szkolnego Kodeksu TIK jako efekt przeprowadzonych lekcji, pogadanek na temat bezpieczeństwa w sieci, przestrzegania regulaminów wewnętrznych

- Cykl lekcji ,,Bezpieczni w sieci”

1.Prawa autorskie wolne licencje, konsekwencje łamania prawa

2.Bądz bezpieczny w sieci-czyli jak postępować ,aby chronić swoje dane i siebie w Internecie.

3.Zasady korzystania z urządzeń mobilnych i nowych technologii.

4.Cykl tematów obejmujących: cyberprzemoc, uzależnienia, ochronę wizerunku, przemoc rówieśniczą

- Akademia Rodzica:

Dziecko w sieci – kurs e-learning

- Spotkanie z policją

 

A.Słowikowska

J.Paluch

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Kociarz

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

XI-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

Realizacja zadań:

Bezpieczestwo w sieci to temat bardzo aktualny.  Trudno sobie wyobrazić dzisiaj dzień bez komputera czy Internetu.  Wiele działań szkolnych oscyluje wokół tego narzędzia, a dołącza jeszcze telefon komórkowy i telewizja.  Pamiętamy o wyposażeniu naszych dziaci w wiedzę jak korzystać z dobrodziejstw techniki, aby używanie tych narzędzi było właściwe a przede wszystkim bezpieczne. Naszym zadaniem stało się więc nauczenie młodych ludzi krytycznego podejścia do wirtualnego świata i uzmysłowienie im, że kontakt w wirtualną przemocą niesie realne skutki.

Szkolny Kodeks TIK

Kodeks TIK  w  naszej szkole porządkuje sposób korzystania z technologii komunikacyjno - informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Określa, w jaki sposób komputer, Internet, komórka itp. mogą pomóc mądrej edukacji, a nie tylko dostarczać informacji lub rozrywki.

Akademia Rodzica

 Akademia Rodzica jest odpowiedzią na potrzeby rodziców chcących poszerzyć wiedzę na temat wspierania swoich dzieci w ich rozwoju, zarówno intelektualnym jak i emocjonalnym. Strona zawiera linki do stron internetowych, które szeroko omawiają tematykę bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży.

Kurs e-learningowy Dziecko w Sieci w wersji przeznaczonej dla rodziców zawiera najbardziej podstawowe informacje dotyczące zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie oraz ich profilaktyki.

 

liczba odwiedzin: 1116026