Nawigacja

Dokumenty szkoły e-Dziennik Rekrutacja Doradztwo zawodowe Do pobrania Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
W GIMNAZJUM W. JAGIEŁŁY W WIĘCŁAWICACH STARYCH

 

 1. Informacje ogólne

Młodzi ludzie wchodzący w życie zawodowe często nie uświadamiają sobie własnych atutów i mocnych stron. Nie zastanawiają się nad swoimi predyspozycjami.
W konsekwencji czują się na rynku pracy niepewnie, mają wiele  wątpliwości co do  słuszności  wyboru  zawodu  i  małą  wiarę  w  skuteczność i efektywność własnych działań. Wynikiem tego jest najczęściej brak informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy, który z kolei rządzi się własnymi regułami. Poznanie tych reguł umożliwi młodemu człowiekowi właściwe dostosowanie się do niego i znalezienie na nim odpowiedniego miejsca.

Głównym zadaniem poradnictwa zawodowego w obecnej rzeczywistości jest zatem solidne przygotowanie młodzieży do aktywnego kształtowania swojego życia, zapoznawania z wymaganiami jakie stawia wolny rynek pracy. Ponadto system doradztwa powinien zapewnić poznanie procesu podejmowania decyzji i uświadomić konsekwencje dokonywania wyborów. Powinien też stworzyć możliwość kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami, rozwijania umiejętności adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom szczególnie w sytuacji tak dużego bezrobocia. Ważne jest także, aby rodzice uczniów mieli dostęp do tych informacji aby na tej podstawie mogli podejmować decyzje wraz z dziećmi

Szczególnie ważne jest profesjonalne wsparcie uczniów w wyborze kariery edukacyjno-zawodowej.

Doradca zawodowy – to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży
i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne
i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami
i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

 

 1. FUNKCJONOWANIE WEWNATRZSZKOLENEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
   

1. Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ w gimnazjum

 • Dyrekcja szkoły

 • Doradca zawodowy

 • Wychowawcy klas
   

2. Osoby współuczestniczące

 • Pedagog szkolny

 • Psycholog

 • Wychowawcy klas

 • Nauczyciele

 • Instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej (np. Komenda OHP).
   

3. Cel Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego.

Celem głównym Programu jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia poprzez pobudzenie uczniów do samopoznania i zdobycie wiedzy niezbędnej do właściwego zaplanowania kariery zawodowej.

4. Organizacja WSDZ

W ramach pracy z nauczycielami obejmuje:

 • Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi edukacyjno – zawodowej oraz roli pracownika.

 • Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki.

 • Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego w szkole.
   

W ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 • Zajęcia psychoedukacyjne wspomagające rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.

 • Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach.

 • Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły.

 • Przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
   

W ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • Poznawanie siebie, zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej,

 • Analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy,

 • Analizę własnych preferencji i zainteresowań zawodowych,

 • Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,

 • Określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia,

 • Wskazywanie możliwości kształcenia w systemie pozaoświatowym,

 • Poruszanie się na rynku pracy,

 • Kształtowanie umiejętności świadomego wyboru dalszego kształcenia,

 • Kształtowanie umiejętności świadomego poszukiwania pracy.

 


5. Na realizację WSDZ składa się:

 1. Praca szkolnego doradcy zawodowego.

 2. Praca nauczycieli, wychowawców, psychologa, pedagoga szkolnego, którzy w ramach współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym (korelacja działań, uzupełnianie zagadnień) realizują treści z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery na lekcjach, np.: godziny z wychowawcą, WOS –u, podstaw ekonomii, przedsiębiorczości, informatyki i innych oraz współuczestniczą w realizacji wycieczek do instytucji rynku pracy, na targi pracy, organizując spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami uczelni itp.

 


6. Zadania doradcy zawodowego zatrudnionego w ramach WSDZ

 • Bieżące diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

 • Wskazywanie dodatkowych informacji na temat:

  • rynku pracy,

  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

  • pozaoświatowych możliwości kształcenia dla młodzieży

 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

 • Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych

 • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, takimi jak: CIiPKZ, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, PUP i in.

 • Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.

 

 

7. Tematyka zajęć w ramach WSDZ

 

Tematy realizowane w ramach WSDZ w klasach I

1. Wzajemne poznanie - warsztaty integracyjne (2h)

- Moja rola w grupie (1h)

2. Poznajemy i rozwijamy umiejętność uczenia się.

- Różnice indywidualne w uczeniu się (1h)

- Techniki i metody skutecznego zapamiętywania (1h)

3. Wstępne rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych.

- Czynniki trafnego wyboru zawodu (1h)

- Zainteresowania i umiejętności, a zawody (2h)

- Czym jest zawód? (1h)

- Zawody w mojej rodzinie (1h)

 

Tematy realizowane w ramach WSDZ w klasach II

 1. Poznajemy siebie.

- Preferencje zawodowe J.L. Hollanda. (2h)

- Typologia temperamentu wg. Hipokratesa-Galena (1h)

- Moje wartości zawodowe (1h)

- Ankieta skłonności zawodowych (autor: J. Woroniecka na podstawie propozycji B.A.Klimowa). (1h)

2. Poznajemy zawody

- Podejmowanie decyzji zawodowych „Drzewo decyzyjne”. (1h)

- Branże przyszłości. (2h)

3. Rynek pracy. (2h)

 

Tematy realizowane w ramach WSDZ w klasach III

 1. Poznajemy siebie.

- Moje kompetencje zawodowe. (1h)

- Mocne i słabe strony. (1h)

2. Poznajemy zawody.

- Charakterystyki grup zawodowych. (3h)

- Branże przyszłości (Barometr zawodów) (1h)

3. System kształcenia

- szkoła podadgimnazjelna – charakterystyki (2h)

5. Rynek pracy (1h)

6. Mój wybór – Moja przyszłość (1h)

 

8. Metody pracy z uczniami.

 • prezentacja

 • pogadanki

 • filmy zawodoznawcze

 • warsztaty zawodoznawcze

 • spotkania zawodowe

 • ankiety

 • testy zainteresowań zawodowych

 • lekcje wychowawcze

 • wycieczki do zakładów pracy

 

 

 1. Bożena Wojtasik, Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno – psychologiczne, PWN, Warszawa 1997.
 2. Bożena Wojtasik, Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli,Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2011.
 3. Praca zbiorowa, ABC doradcy zawodowego. ABC poradnictwa zawodowego w szkole, KOWEZiU, Warszawa 2008.
 4. Czerkawska, Andrzej Czerkawski, Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Biblioteka Doradcy Zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2005.

 

 
liczba odwiedzin: 1049655